Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2018-02-13


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

15 FEB
Vitalis stipendium 2018
Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.
Vitalis

 

15 FEB 
Sven Svenssons stiftelse för numismatik

Stöd till forskare inom området svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse

 

15 FEB
Letterstedtska föreningen

• I - Anslag utdelas bl a till anordnande av nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer, tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse. 2018 har 100 år förflutit sedan Island uppnådde självstyrelse. Ansökningar
som anknyter till detta jubileum välkomnas.
• II - Under 2018 står sammanlagt 250.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
• III. Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land.
Letterstedtska föreningen

 

15 FEB
Stiftelsen Professor Bror Gadelius minnesfond

Stiftelsen delar ut bidrag ti ll hjälpbehövande i öppen psykiatrisk vård
och anslag för psykiatrisk forskning.
Utlysning

 

15 FEB
Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond

Fonden har till ändamål att främja vetenskaplig, klinisk och social forskning samt annan verksamhet rörande cystisk fibros genom att i första hand bidra till utbildning, information och erfarenhetsutbyte av såväl medicinsk personal som andra personer verksamma med att bekämpa cystisk fibros.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

15 FEB 
Alice & Helge Källssons Stiftelse

Stipendier och bidrag för att stödja forskning syftande till miljösäkrare kusttransporter. Vidare ges stipendier och bidrag till utbildning och forskning inom handel och sjöfart.
Thunbolaget

 

15 FEB 
Stiftelsen Anders Elofsons fond och Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

Anslag & resestipendier för forskning inom betes- och vallkultur m m.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

15 FEB
Handelshögskolan - 1 års praktik i San Francisco och Silicon Valley

Sök stipendium som ger 1 års praktik på Swedish-American Chamber of Commerce i San Francisco och Silicon Valley och 200 000 SEK för att täcka levnadsomkostnader. Utlysningen vänder sig till studenter på Handelshögskolans ekonomprogram.
Utlysning
 

15 FEB
Göteborg Energi Miljöfond

Vill du förverkliga ett miljöprojekt - men saknar pengar? Då är du välkommen att ansöka. Syftet med Göteborg Energi Miljöfond är att bidra till nytänkande och hållbar utveckling inom energiområdet, samt att förmedla denna kunskap.
Göteborg Energi

 

16 FEB
Demensfonden - Forskningsstipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information.
Demensförbundet

 

16 FEB 
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship

Studier eller forskning om skolundervisning vid ett japanskt universitet. Sökande ska ha lärarexamen och ha arbetat minst fem år som lärare. 
Japanska ambassaden

 

 

16 FEB 
SU-fonderna 2018
Forsknings- och utvecklingsbidrag/resebidrag kan sökas av forskare som är registrerade vid Sahlgrenska akademin och de som arbetar inom grupper verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

19 FEB
Stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne

Dags att nominera kandidat. Ur minnesfonden delas årligen ut ett stipendium på upp till 40 000 kr till en forskare eller forskarstuderande. Unga forskare prioriteras. 2018 delas stipendiet ut inom miljövetenskaplig forskning vid Chalmers eller Göteborgs universitet.
Göteborgs miljövetenskapliga centrum

 

19 FEB
Länsförsäkringars Forskningsfond - Steg 1

En utlysning av forskningsprojekt på temat digitalisering, med inriktning mot samspelet mellan teknik, samhälle och försäkringsnäringen i den digitala omvandlingen.
Länsförsäkringars Forskningsfond

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

20 FEB
Stiftelsen Gunnar Holmgrens minne
Stipendier delas ut till studerande och yrkesverksamma inom ortopedteknik och relaterad ortopedkirurgi.
Holmgrens minne
Holmgrens memorial

 

20 FEB
E Fries´stipendiestiftelse

Till svensk kvinna för vetenskaplig historisk forskning vid svenskt eller utländskt universitet, arkiv eller bibliotek.
E Fries´ stipendiestiftelse

 

20 FEB
S Helmfeldts stipendiestiftelse

Till behövande, flitig studerande med företräde till halva antalet stipendier till adliga studerande. Till 2/3 av stipendierna har behövande släktingar till fältmarskalken S. G. Helmfeldt företräde två gånger och släktingar till fältmarskalkinnan M. H. Helmfeldt, född von Parr var tredje gång. OBS! Endast släktstipendiet går att söka för studerande vid andra lärosäten än Uppsala universitet.
S Helmfeldts stipendiestiftelse

 

20 FEB
E Ohnés stipendiestiftelse
I första hand till släkting i rakt nedstigande led till kyrkoherden i Börstil, J.E.Arpi, som studerar vid något av rikets universitet. Söker inte släkting tilldelas stipendium till obemedlad, skicklig studerande av Uplands nation.
E Ohnés stipendiestiftelse

 

20 FEB
D Myhrmans stipendiestiftelse

Till studerande, som i examen medtager ämnet assyriologi. Finns ingen kvalificerad sökande vid Uppsala universitet kan stipendium utdelas till sådan vid annan svensk högskola.
D Myhrmans stipendiestiftelse
D Myhrmans scholarship

 

20 FEB
Anderssons i Taflebord stipendiestiftelse

Till flitig och behövande studerande vid universitetet i Uppsala eller Göteborg, född på Orust eller som har förälder bosatt där, med företräde för sökande från Tegneby församling.
Uppsala universitet

 

20 FEB
Olga Jönssons stipendiestiftelse

Två eller flera stipendier till vetenskaplig forskning av cancer- och diabetessjukdomar vid samtliga rikets universitet och högskolor.
Uppsala universitet

 

21 FEB
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte utlyser medel för forskning om insatser för att förebygga sjukskrivning eller återgång i arbete efter sjukskrivning. Målgruppen för forskningen är personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd.
Forte

 

22 FEB 
Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation 2018

Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at the University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies. The extent of the studies should be at least three months.
Announcement

 

23 FEB 
Ericssons forskningsstiftelse

Stipendier åt forskare och studerande inom svenska universitet och högskolor för civilingenjörs-examen eller motsvarande utbildning, som vill bedriva forskning på de områden av elektrotekniken, vilket är av intresse för bolagets verksamhet. Stipendier kan exempelvis ges till studenter som vill göra sitt exjobb utomlands, huvudsakligen är det dock doktorander och doktorer som utgör målgruppen för stipendierma.
Ericssons forskningsstiftelse

 

25 FEB 
Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner

Ett resestipendium om 10 000 kr till enskild person för projektarbete i Turkiet, Väst- och Centralasien 2018.
Utlysning
 

 

27 FEB
Vetenskapsrådet

Ansökningsperiod är 24 januari - 27 februari 2018 för följande bidrag:

 • Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konsolideringsbidrag (HS, MH, NT, UV)
 • Kerstin Hesselgrens gästprofessur - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Olof Palmes gästprofessur - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Bidrag till forskningsmiljö - Klinisk behandlingsforskning - Skiss
 • Tage Erlanders gästprofessur - Naturvetenskap och teknikvetenskap‌

Vetenskapsrådet

 

27 FEB 
FIL FAK - Udda bidrag ur Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt till gagn för universitetets studenter. Bidrag beviljas endast till ändamål inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
Utlysning

 

28 FEB
The Japan Society for the Promotion of Science

JSPS  offer several fellowship programs to give opportunities for excellent researchers from around the world to conduct scientific collaboration in Japan with their Japanese colleagues. Current calls:

 1. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)
 2. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard)

JSPS

 

28 FEB 
Energimyndigheten

5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe.
Energimyndigheten

 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

28 FEB
Stipendiet Byggmästaren

Stipendium kan sökas av studenter vid Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri ( = teknik, design, miljö, ekonomi, organisation, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen).
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

 • Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi.
 • Forskningsstödet utbetalas antingen som ramanslag till förvaltande huvudman eller som personligt stipendium för studier.

Ansökningsperiod: 15 jan - 28 feb.
Föreningen Margarethahemmet

 

28 FEB 
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB 
Romvännnernas stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom
Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.
Svenska Institutet i Rom

 

28 FEB 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 • Forskning kring barn och ungdomar - anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.
 • Musikstudier på högskolenivå - stipendier till i första hand instrumentalister och sångare i storleksordningen 10 -20 000 kr.

Ansökningsperiod 1-28 februari.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

28 FEB
24th Onassis fellowship program for international scholars 2018-2019

Scholarships addressed to non-Greeks, Professors, Postdoctoral Researchers and Ph.D. Candidates for research in Greece on topics linked to greek culture, society or economy.
The Onassis Foundation

 

28 FEB
Stieg Larssons Stiftelse

Stiftelsen delar ut stipendier och bidrag som avser att stödja fri journalistik och författande, arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt jämlikhetsarbete och stöd för utsatta kvinnor. Ändamålet ska främjas genom att bidrag kan lämnas till forskning och utbildning.
Stieg Larssons Stiftelse

 

28 FEB 
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2018

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom
handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Stipendier kan sökas både på kandidat- och masternivå.
Handelshögskolan

 

28 FEB
Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse

Stipendiestiftelse utdelar årligen stipendier till studerande i handelshögskoleämnen på högskole- och universitetsnivå vid Handelshögskolan i Göteborg.  Under 2018 kommer minst ett stipendium om vardera 30.000 kronor per stipendiat att utdelas till studerande i följande tre kategorier: Grundutbildning juridik, Grundutbildning övriga ämnen vid Handelshögskolan, samt inom Masterutbildningarna.
Utlysning

 

 

28 FEB
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige. För att komma ifråga för stipendium under år 2018 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2015 eller senare och vara född 1988 eller senare.
Ekmanstiftelserna

 

28 FEB
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige

Stiftelsen stödjer i första hand den cancerforskning:som är patientnära
- som kan ge bättre diagnostik
- som kan ge effektivare behandlingar
- som kan ge patienter ett mer drägligt liv under och efter en cancer-behandling
och som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin samt andra sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar i Västsverige. Lions Cancerfond Väst kan också avsätta medel för inköp av speciell forskningsutrustning eller för cancerforskningen unik apparatur vid nämnda sjukhus.
Lions Cancerfond Väst

 

28 FEB 
Ögonfonden

Ögonforskare med anknytning till svenska universitet och lärosäten inbjudes härmed att ansöka om forskningsstipendier à 25 000 kr och/eller projektanslag i storleksordningen
50 000-250 000 kr för 2018.
Ögonfonden

 

28 FEB
Wendelapriset

Pris för bästa socialreportage i svensk press eller i bokform. Vi inbjuder alla intresserade, dock icke skribenterna själva, att skicka in förslag på prisvärda skrivna socialreportage till Wendelajuryn. Max två bidrag får nomineras av samma person.
Wendelapriset

 

28 FEB
Riksarkivet

Bidrag till historisk och arkivvetenskaplig forskning ur Stiftelsen Riksarkivets samfond, Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond och Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond.
Riksarkivet

 

 

28 FEB 
ÅForsk

Forskningsanslag inom områdena Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrateknik, Materialteknik och Produkter från förnyelsebara råvaror.
ÅForsk
 

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier
För att söka Internationella stipendiet ska följande villkor uppfyllas:

 • Studierna ska omfatta minst ett läsår utomlands.
 • Studierna ska leda till en examen vid ett svenskt eller utländskt lärosäte på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
 • Utbildningen förutsätts leda till arbete där förståelsen för internationella förhållanden är viktig och där syftet är att förbättra människors livsvillkor.
 • Stipendiaten ska vara mellan 20 och 28 år och svensk medborgare.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Under 2018 utlyser stiftelsen följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum.
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum.
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare för att arbeta i svenska eller norska forskargrupper.

UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stipendiet skall stödja forskare med nordisk inriktning som vill vistas en längre tid i svensk forskningsmiljö inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna. Forskare kan vara doktor eller doktorand under forskarutbildning med anknytning till nordiskt universitet eller högskola. Stipendiat skall vara norsk, dansk, finsk eller isländsk medborgare.
Nordensamtal

 

1 MARS 
Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Medel till forskning som kan ge ökad kunskap om sjukdomen celiaki. Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

 

1 MARS
Statens institutionsstyrelse - Projektskisser

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång.
SiS

 

1 MARS
Byggnads kulturstipendium

Kulturstiendium kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning. Stipendierna ges till yrkesverksamma kulturarbetare med en viss etablering inom sitt område.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

1 MARS
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 • Forskning kring barn och ungdomar
 • Musikstuderande på högskolenivå

Ansökningsperiod: 1 feb - 1 mars.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

1 MARS
Skyltfonden

Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Skyltfonden

 

1 MARS
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

Stiftelsen stöder svensk klinisk forskning kring prevention, behandling och vård av HIV-infektion och AIDS.
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond

 

1 MARS
RBU:s forskningsstiftelse

Stiftelsen stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar.
RBU

 

1 MARS
FIL FAK - Bidrag ur donationsfonderna vid Göteborgs universitet för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

Behöriga att erhålla bidrag är professorer och universitetslektorer med förordnanden tills vidare vid institution som räknas till samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller Handelshögskolans fakultetsområde samt professorer, universitetslektorer och "lärare" (följande lärare under förutsättning att de har fil lic examen eller fil dr examen: tidsbegränsade anställningar som universitetslektor, universitetsadjunkter, biträdande universitetslektor och forskarassistent) vid institution som räknas till humanistiska fakultetsområdet.
Utlysning
Announcement

 

1 MARS
Hjärnfondens forskningsbidrag 2018

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. 2018 års ansökningsomgång är öppen från och med den 1 februari.
Hjärnfonden

 

1 MARS 
IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken - Hans Bergström-priset

Priset har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap – i en tradition av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup, framtidstro och integritet. Såväl journalister och kommunikatörer som allmänheten i stort kan nominera kandidater till priset.
Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien

 

1 MARS
Fredrika Bremer Förbundets Förvaltade stiftelser

Bidrag ges till kvinnor som är äldre, behövande och bildade (som läst på högskola, universitet eller motsvarande eftergymnasial utbildning) till rekreation och vård. Kvinnor som är eller har varit lärarinnor för rekreation. Kvinnor som utbildar sig för eller ägnar sig åt jordbruk och/eller trädgårdsskötsel.
Fredrika Bremer Förbundet

 

1 MARS
Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond delar årligen ut bidrag till forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki.
Svenska Celiakiförbundet

 

1 MARS
Internetfonden - Fokusutlysning

Har du en idé som kan bidra till ett snabbare, tryggare och säkrare internet? Internetfonden letar nu efter teknikprojekt att stödja kring temat internets infrastruktur.
Internetfonden

 

1 MARS 
Sweden-Japan Foundation

Stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Stipendierna är främst avsedda för studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel. Studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige är behöriga att söka anslag. Under de senaste åren har universitetsstudenter och exjobbare prioriterats.
Sweden-Japan Foundation

 

 

1 MARS 
Uno Wibell stipendier 2018

Stipendier tilldelas personer, organisationer, skolor och förskolor som aktivt arbetar för att främja barns och ungdomars intresse för botanik och odling.
Botaniskas Vänners Förening

 

5 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktoral forskning.
Akademien

 

5 MARS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagand.
Akademien

 

8 MARS
Fonden och Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Ett stipendium för medicinsk forskning till stöd för forskning inom medicinsk forskning rörande hemofili, von Willebrands sjukdom, andra blödningsrubbningar och genterapi. Forskare eller forskningsgrupp kan ansöka.
Aroseniusfonden
 

 

9 MARS
Meneghetti Award 2017

An award for research in Economics, Medicine, Physics and Philosophy relevant to the field of Ontopsychology.
Antonio Meneghetti Scientific and Humanistic Research Foundation

 

9 MARS
Koreanska Sällskapet 2018 års stipendium

Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea.
Koreanska Sällskapet

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

 

12 MARS
Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet är på mellan 100 - 200 tusen kronor. Stipendiaten ska vara mellan 25-35 år, ha lägst en akademisk grundexamen men gärna doktorsexamen. Denna ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande erfarenheter från näringslivet.
UtlysningKungl. IngenjörsVetenskapsAkademien
 

 

15 MARS
Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike

Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller magisterexamen alternativt motsvarande examen kan söka. Ansökningsperiod: 1 jan - 15 mars.
Tessinsällskapet

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan t ex  beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. 
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

15 MARS
Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

Forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Stiftelseansökan.se

 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning.
Lundgrens stiftelser

 

15 MARS
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg - Forskningsstipendier 2018

Stipendiet är avsett att bestrida olika omkostnader i samband med egen forskning, exempelvis resor för forskning (fältarbeten), konferensresor för presentation av egna forskningsresultat (föredrag, poster), inköp av smärre forskningsutrustning, köp av tid för arbete vid speciell forskningsapparatur, hyra för laboratorieplats (s.k. “bänkavgift” vid fältstation), kostnader för kopiering, bibliotekslån m.m. Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande skall vara vetenskapligt verksam i göteborgsregionen.
KVVS

 

20 MARS
Olof Palmes Minnesfond

Fonden tar emot ansökningar från enskilda såväl som arbetarrörelsen, folkrörelser, organisationer, nätverk, samfund, fackförbund, kulturgrupper, skolor, idrottsföreningar, musikgrupper eller fritidsgårdar. Söker du som enskild person så ska du vara högst 30 år. Projektet ska involvera unga människor eller rikta sig till unga. Projektets syfte ska vara att arbeta för något/några av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism.
Olof Palmes Minnesfond

 

20 MARS
Grants for NOS-HS workshops 2018

The aim of the grant is to promote research collaboration and development of new research areas and programs within the humanities and social sciences in the Nordic countries.
NOS-HS

 

21 MARS
SSF Projekt för instrument-, teknik- och metodutveckling

Föreslagna projekt ska vara internationellt konkurrenskraftiga, får gärna vara tvärvetenskapliga och ska stärka svenskbaserad forskning inom industrin och samhället.
SSF

 

22 MARS 
Stiftelsen Promobili
a - Projektanslag
Stöd till forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel för handikappade.
Stiftelsen Promobilia

 

22 MARS
FIL FAK Bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare

Institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten kan söka bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän för läsåret 2018/19.
Utlysning

 

27 MARS
Innovationstävling – Konverserande gränssnitt för alla

Företag och organisationer kan söka till tävlingen och vinnande projekt kan erhålla upp till 3 miljoner kronor i projektfinansiering. Tävlingen består av en förstudiefas på maximalt tre månader där aktörer kan söka finansiering upp till 400 000 kronor, följt av en huvudstudie på maximalt 20 månader. Ansökningsperiod: 13 feb - 27 mars 2018.
Post- och telestyrelsen

 

27 MARS
Rymdstyrelsen

Utlysningen 2018-N är öppen för forskare verksamma i Sverige att söka långsiktigt stöd och åtagande för deltagande i internationella rymdprojekt inom alla forskningsområden.
Rymdstyrelsen

 

30 MARS
Future Female Leaders

A scholarship to one outstanding female student who’s exhibited extraordinary leadership skills and an ability to empower others. StudySoup

 

30 MARS
Erik Grudds stiftelse
Stiftelsen delar ut musikstipendium till ungdomar från Mora eller angränsande kommuner, för fortsatta högre musikstudier.
Utlysning

 

 

30 MARS
Stiftelsen Siamon

Stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. Bland ansökningarna prioriteras resestipendier för deltagande i kvalificerade vetenskapliga konferenser. Ansökningsperiod: 25 feb - 30 mars.
Stiftelseansökan.se

 

31 MARS
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

 

31 MARS
Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

Sökande skall

 • befinna sig i åldersspannet 18 - 25 år vid tidpunkten för stipendiets utdelning
 • ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studienivå i internationell skolmiljö
 • ha konkreta planer för sina fortsatta (men ännu ej påbörjade) studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande

UtlysningSvenska Handelskammaren i Kina

 

 

31 MARS
Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden

Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning. Ansökningsperiod : 1 feb - 31 mars 2018.
Föreningen Norden

 

31 MARS
Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium 2018

Ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln.
Handelshögskolan/Centre for Retailing

 

31 MARS
Stiftelsen Telefondirektören H.T. Cedergrens Uppfostringsfond och Stiftelsen Harald och Fanny Zetterbergs Uppfostringsfond

Stipendium för att finansiera dina studier. Ekonomisk utsatthet i kombination med studiebegåvning (eller talang inom musik, konst m.m.) är de två kriterier som väger tyngst.
Uppfostringsfonderna

 

31 MARS
Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område.
Svenska Kemisamfundet

 

31 MARS
J. Gust. Richert stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.
Sweco

 

31 MARS
Senator Emil Possehls stipendiefond

Resestipendier för studie- eller forskningsresor till samt praktik i Tyskland.
Tysk-Svenska Handelskammaren

 

31 MARS
Driftigstipendiet

Är du en driftig person som har mer energi och idéer än du kan får utlopp för som student? Då kan du söka Driftigstipendiet. Vi delar ut stipendiet som en hjälp på vägen till dig som har drivkraften att förverkliga dina drömmar och visioner men saknar resurser som student.
Kampanjjakt.se

 

 

31 MARS
Stiftelsen Greta och Ragnar Müllers resestipendiefond

Bidrag till svenska forskare som önskar bedriva avancerade studier eller forskning inom biologi, kemi medicin eller teknologi i Israel. Studier och forskning inom cell- och molekylärbiologi samt immunologi prioriteras.
KVA

 

31 MARS
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

 

1 APRIL 
Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. Ansökningsperiod : 1 feb - 1 april 2018.
Föreningen Norden

 

3 APRIL
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Anslag kan även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet.
Sveriges advokatsamfund

 

 

9 APRIL
Forskningsinstitutsdoktorand 2018

Bidraget ska gå till anställda på svenska forskningsinstitut som vill forska och ta en doktorsexamen. De föreslagna projekten ska bedriva excellent forskning inom något av SSF:s prioriterade verksamhetsområden; ICT, livsvetenskap eller materialforskning.
SSF

 

13 APRIL 
Stiftelsen Gerda Boëthius minnesfond

Stipendium för vetenskapliga undersökningar inom områdena: konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd. Det arbete för vilket bidrag söks ska utmynna i resultat som offentliggörs, normalt i form av en publikation.
Zornmuseet

 

 

13 APRIL 
Greta och Einar Askers Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja den kliniska forskningen samt utvecklings- och utredningsarbete vid Göteborgs Universitet. Detta syftar i första hand till en bättre medicinsk, psykisk och social återanpassning av den handikappade och i andra hand tillgodose de intressen som kan framträda hos gruppen behövande handikappade vid sådan anpassning. 
Utlysning

 

16 APRIL
Centre for Retailing planning grant

Planning grants for developing full research proposals about retailing
and wholesale trade to major research agencies. We welcome applications from all departments of the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. The aim is to strengthen the research about the retail industry at the School of Business, Economics and Law through enhancing the possibilities of getting research grant from major research agencies.
Handelshögskolan

 

 

23 APRIL 
The 2019-20 Fulbright Graduate Student Program

Grants are available for Swedish students with an excellent academic record, who will complete a Swedish or EU university degree by June 2019, and who intend to stay at least one academic year in the U.S. Applicants will be accepted in all fields of study, except medicine (with the exception of public health and medical research), dentistry or veterinary medicine.
AnnouncementFulbright Sweden
 

 

24 APRIL 
The Lennart Nilsson Award 2018

The Board of Research at Karolinska Institutet hereby invites nominations to the Lennart Nilsson Award 2018. The nominees should fulfil the following criteria:

 • Work in the spirit of Lennart Nilsson
 • Make the invisible visible
 • Reveal sciences to the world in beautiful, unique and powerful ways
 • Visualize a scientific break through
 • Image reality in a surprising way

Karolinska Institutet

 

 

30 APRIL 
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

Du som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad kan ansöka om medel. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året.
LBF

 

30 APRIL 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Stöd till forskartjänst inom samspelet människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning på strålsäkerhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten

 

30 APRIL 
Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

 • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
 • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 

30 APRIL 
EF Stipendium Overcoming

Stipendiet delas ut till en driven student som kämpat med en inlärningssvårighet.  Du delar med dig av din berättelse om hur du övervann din inlärningssvårighet och motivering av varför du bör tilldelas stipendiet. Berättelsen ska vara max 500 ord lång och du anmäler dig genom att maila in din berättelse till stipendium@ef.com
Utlysning EF Education AB

 

 

30 APRIL
Zalandostipendiet

Zalandostipendiet är öppet för alla studenter som är registrerade vid ett svenskt universitet eller högskola, har en passion för mode och inspirerande idéer för e-handelns framtida utveckling. För att delta måste deltagaren reflektera över frågan "Vilka kundkrav kommer framtidens e-handel att möta? Vad förutspår du vara de viktigaste faktorerna för att vinna en nöjd kund och hur kan e-handlare svara på dessa behov?” och redovisa idéerna genom ett format som föredras.
Zalandostipendiet

 

4 MAJ
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

Ett stipendium om 10 000 SEK till forskare som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska Institutets i Athen verksamhetsinriktning. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland.
Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner

 

20 MAJ
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB bjuder in koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot området samhällsskydd och beredskap.
MSB

 

20 MAJ 
Ekhagastiftelsen

Stiftelsen ger stöd till forskning och utveckling inom ekologiskt lantbruk och biologisk medicin.
Ekhagastiftelsen

 

15 JUNI
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Anslag till medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
 

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2018

Priset tilldelas den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension fund

 

 

30 JUNI
Rabble Stipendium

Vi letar efter dig som är expert på att leva med studentbudget. Rabbles stipendiat får en MacBook Air, värde 11 000 kr, som hjälpmedel att klara av sina studier och att nå examen. Alla kan ansöka om Rabbles stipendium så länge du är student vid ett av Sveriges universitet eller högskolor.
Rabble Communications AB

 

3 JULI
Handelns forskningsstiftelse

Två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Studenter nominerar själva sin uppsats.
Handelshögskolan/Centre for Retailing 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2018-02-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?